Đào tạo - LCA

Phân tích tác động vòng đời (Life Cycle Assessment – LCA) được định nghĩa là sự phân tích có hệ thống về các tác động môi trường tiềm ẩn của sản phẩm hoặc dịch vụ trong toàn bộ vòng đời của chúng.

Trong công trình xanh nói chung và công trình theo đuổi chứng nhận LEED nói riêng, LCA đóng một vai trò vô cùng qua trọng. Đối với các nhà sản xuất, LCA là căn cứ để lập nên hồ sơ Công bố môi trường của sản phẩm (Environmental Product Declaration – EPD), giúp khẳng định tính minh bạch, đánh giá ảnh hưởng của sản phẩm tới môi trường theo đúng tiêu chuẩn quốc tế. Đối với các đơn vị trực tiếp thực hiện dự án công trình xanh, đánh giá LCA cho toàn bộ công trình (Whole Building LCA) cho giai đoạn đầu của dự án không chỉ giúp đạt điểm cho một số tiêu chí công trình xanh, mà còn giúp đội dự án so sánh giữa các phương án khác nhau nhằm lựa chọn được phương án vừa có lợi cho môi trường, vừa tiết kiệm chi phí vận hành vừa tránh lãng phí do thực hiện nhiều thay đổi.

Tại VGBA, chúng tôi cung cấp các khóa học từ cơ bản đến nâng cao, với mục tiêu giúp học viên nắm vững kiến thức về LCA cả về lý thuyết và thực hành để học viên có thể áp dụng với chính các dự án, sản phẩm của doanh nghiệp mình.

Giới thiệu về các-bon hàm chứa, LCA và xây dựng bền vững

 

▶︎ Hình thức: Online

▶︎ Cấp độ: Cơ bản

▶︎ Thời gian: Đang cập nhật

 

Nền tảng của LCA, các tiêu chuẩn LCA, dữ liệu và phương tiện tính toán phát thải thực tế; tóm tắt các chức năng cơ bản của phần mềm One Click LCA.

Đang cập nhật

Cách đạt yêu cầu cho các tín chỉ EPD và LCA toàn bộ công trình cho LEED

 

▶︎ Hình thức: Online

▶︎ Cấp độ: Nâng cao

▶︎ Thời gian: Đang cập nhật

 

Hiểu được tầm quan trọng của giảm các bon hàm chứa trong công trình, các yêu cầu cũng như cách thực hiện LCA cho các tiêu chí về WBLCA và EPD tronng LEED v4.1.

Đang cập nhật

Tích hợp One Click LCA cho Autodesk Revit

 

▶︎ Hình thức: Online

▶︎ Cấp độ: Nâng cao

▶︎ Thời gian: Đang cập nhật

 

Học viên được học cách tích hợp One Click LCA với Autodesk Revit, cách khắc phục một vài khó khăn trong quá trình thực hiện BIM/LCA và tối ưu hóa thiết kế công trình.

Đang cập nhật

One Click LCA dành cho Rhino & Grasshopper

 

▶︎ Hình thức: Online

▶︎ Cấp độ: Nâng cao

▶︎ Thời gian: Đang cập nhật

 

Học cách tích hợp LCA trực tiếp vào Rhino/Grasshopper bằng plugin One Click LCA, sắp xếp quy trình và nhận phản hồi về tác động của các phương án thiết kế mà không cần di chuyển dữ liệu giữa các nền tảng.

Đang cập nhật

Chương trình đào tạo One Click LCA: chuyên đề LCA trong xây dựng

 

▶︎ Hình thức: Online

▶︎ Cấp độ: Nâng cao

▶︎ Thời gian: Đang cập nhật

 

Học viên được tìm hiểu kỹ về LCA cho các dự án xây dựng, về dữ liệu thực hiện LCA và các thao tác với phần mềm để tính toán đo lường tác động môi trường.

Đang cập nhật

Chương trình đào tạo One Click LCA: chuyên đề EPD

 

▶︎ Hình thức: Online

▶︎ Cấp độ: Nâng cao

▶︎ Thời gian: Đang cập nhật

 

Khóa học đi vào chi tiết cách thưc hiện LCA bằng One Click LCA, với mục tiêu làm cơ sở xây dựng báo cáo tác động môi trường, phục vụ cho công bố về môi trường của sản phẩm (EPD).

Đang cập nhật