COUSES

TIME

FORMAT

DURATION 

ENROLLMENT 

TUITION FEE

GREEN BUILDING

Basic greenbuilding

05/09/2023

Offline

1 day

LOTUS AP exam preparation

01/09/2023

Offline

2 days

LEED GA exam preparation

09/09/2023

Offline

2 days

Energy efficient building design

12/09/2023

Offline

2 days

LEED AP exam preparation

Updating

Updating

Updating

HVAC in Green Building

Updating

Updating

2 days

Site tour 1

22/09/2023

Offline

1 days

Building energy modelling

Mô phỏng hiệu năng công trình – Cơ bản

21/09/2023

Offline

2 days

Mô phỏng hiệu năng công trình – Chuyên đề cho kiến trúc sư

25/09/2023

Offline

2 days

Mô phỏng hệ thống HVAC – Cơ bản

11/09/2023

Offline

2 days

Mô phỏng hệ thống HVAC – Nâng cao

18/09/2023

Offline

2 days

Mô phỏng chuyên đề về hệ thống HVAC hiệu quả năng lượng và năng lượng tái tạo

Updating

Updating

Updating

Mô phỏng năng lượng theo hệ thống chứng nhận LEED và LOTUS

Updating

Updating

2 days

building imformation modelling

Archicad – Basic

14/09/2023

Online

3 weeks

Archicad – Advanced

29/09/2023

Online

5 weeks

Modelling

05/09/2023

Online

2 weeks

Schedule 

Updating

Online

2 weeks

Documentation

Updating

Updating

2 weeks

OPEN BIM 

Updating

Updating

2 weeks

Param-O Basic

12/09/2023

Updating

2 weeks 

Pram-O Advanced

26/09/2023

Updating

2 weeks 

KHÓA HỌC NGÀY KHAI GIẢNG TUYỂN SINH HỌC PHÍ

Công trình xanh

Công trình xanh cơ bản 05/03/2023 Đăng ký ngay
Liên hệ
Luyện thi chứng nhận LOTUS AP 11/03/2023 Đăng ký ngay
Liên hệ
Luyện thi chứng nhận LEED GA 04/03/2023 Đăng ký ngay
Liên hệ
Thiết kế công trình hiệu quả năng lượng 12/03/2023 Đăng ký ngay
Liên hệ
Luyện thi chứng nhận LEED AP Đang cập nhật Đăng ký ngay Liên hệ
Site tour 1+2 22/03/2023 Đăng ký ngay
Liên hệ

Mô phỏng năng lượng

Mô phỏng hiệu năng công trình – Cơ bản 11/03/2023 Đăng ký ngay
2.000.000 VNĐ
Mô phỏng hiệu năng công trình – Chuyên đề cho Kiến trúc sư 25/03/2023 Đăng ký ngay
3.000.000 VNĐ
Mô phỏng hệ thống HVAC – Cơ bản 11/03/2023 Đăng ký ngay
2.000.000 VNĐ
Mô phỏng hệ thống HVAC – Nâng cao 18/03/2023 Đăng ký ngay
3.000.000 VNĐ
Mô phỏng năng lượng theo LEED, LOTUS Đang cập nhật Đăng ký ngay 3.000.000 VNĐ

Mô hình hóa thông tin công trình

ARCHICAD cơ bản 16/03/2023 Đăng ký ngay
2.000.000 VNĐ
ARCHICAD nâng cao 12/03/2023 Đăng ký ngay
4.000.000 VNĐ
Modeling 17/03/2023 Đăng ký ngay
1.000.000CVNĐ
Schedule Đang cập nhật Đăng ký ngay
1.000.000 VNĐ
Documentation Đang cập nhật Đăng ký ngay
1.000.000 VNĐ
OPEN BIM Đang cập nhật Đăng ký ngay
1.000.000 VNĐ
Param-O cơ bản 12/03/2023 Đăng ký ngay
1.000.000 VNĐ
Param-O nâng cao 26/03/2023 Đăng ký ngay 1.500.000 VNĐ