KHÓA ĐÀO TẠO

NGÀY KHAI GIẢNG

HÌNH THỨC ĐÀO TẠO

HÌNH THỨC

THỜI LƯỢNG

TUYỂN SINH

HỌC PHÍ

Công trình xanh

Công trình xanh cơ bản

05/09/2023

Offline

1 ngày

Luyện thi chứng nhận LOTUS AP

01/09/2023

Offline

2 ngày

Luyện thi chứng nhận LEED GA

09/09/2023

Offline

2 ngày

Thiết kế công trình hiệu quả năng lượng

12/09/2023

Offline

2 ngày

Luyện thi chứng nhận LEED AP

Đang cập nhật

Đang cập nhật

Đang cập nhật

HVAC trong Công trình xanh

Đang cập nhật

Đang cập nhật

2 ngày

Site tour 1

22/09/2023

Offline

1 buổi

Vật liệu xanh trong công trình xanh

13/01/2024

Online

2 ngày

Mô phỏng năng lượng - bem

Mô phỏng hiệu năng công trình – Cơ bản

17/12/2023

Offline

2 ngày

Mô phỏng hiệu năng công trình – Chuyên đề cho kiến trúc sư

25/12/2023

Offline

2 ngày

Mô phỏng hệ thống HVAC – Cơ bản

11/12/2023

Offline

2 ngày

Mô phỏng hệ thống HVAC – Nâng cao

18/12/2023

Offline

2 ngày

Mô phỏng chuyên đề về hệ thống HVAC hiệu quả năng lượng và năng lượng tái tạo

Đang cập nhật

Đang cập nhật

Đang cập nhật

Mô phỏng năng lượng theo hệ thống chứng nhận LEED và LOTUS

Đang cập nhật

Đang cập nhật

2 ngày

mô hình hóa thông tin công trình - Bim

Archicad – Cơ bản 

14/12/2023

Online

3 tuần

Archicad – Nâng cao 

29/12/2023

Online

5 tuần

Modelling

15/12/2023

Online

2 tuần

Schedule 

Đang cập nhật

Online

2 tuần

Documentation

Đang cập nhật

Đang cập nhật

2 tuần

OPEN BIM 

Đang cập nhật

Đang cập nhật

2 tuần

Param-O cơ bản

16/12/2023

Đang cập nhật

2 tuần

Pram-O nâng cao

26/12/2023

Đang cập nhật

2 tuần